Dom nie jest tylko budynkiem, ale najpiękniejszym miejscem na świecie

Wspólnotom mieszkaniowym powstałym w oparciu o zapisy Ustawy z dnia 24.06.1994 r. o własności lokali proponujemy niżej przedstawiony zakres usług. W zależności od potrzeb poniższy zakres zostanie dostosowany zgodnie z indywidualnymi preferencjami. 
Pomagamy w rejestracji wspólnot oraz przy wyodrębnianiu wspólnot z zasobów spółdzielni mieszkaniowych.


Obsługa administracyjno-eksploatacyjna

 • rejestracja wspólnoty mieszkaniowej w Urzędzie Statystycznym i Urzędzie Skarbowym (nadanie numeru REGON i NIP),
 • aktualizacja wpisów do Urzędu Statystycznego i Urzędu Skarbowego, 
 • realizacja obowiązku sprawozdawczości GUS,
 • pomoc w założeniu rachunku bankowego,
 • protokolarne przejęcie dokumentacji nieruchomości od poprzedniego administratora, zarządcy lub dewelopera,
 • protokolarne przejęcie nieruchomości w terenie,
 • prowadzenie i aktualizacja ewidencji lokali i ich właścicieli,
 • pomoc w zawieraniu polis ubezpieczeniowych związanych z nieruchomością wspólną,
 • pomoc w procesie likwidacji szkód,
 • zbieranie ofert dotyczących utrzymania nieruchomości wspólnej w tym: usług porządkowych, konserwacji, serwisów, remontów, dostawy mediów,
 • udzielanie informacji w sprawach dotyczących administrowania nieruchomością wspólną,
 • przygotowywanie i obsługa zebrań,
 • przygotowywanie i ocena prawna treści uchwał wspólnoty,
 • reprezentowanie wspólnoty w sprawach jej dotyczących przed władzami, instytucjami, kontrahentami oraz organami podatkowymi, 
 • prowadzenie korespondencji z właścicielami lokali w imieniu wspólnoty i jej organów,
 • poszukiwanie pożytków finansowych dla wspólnoty (reklamy na nieruchomości wspólnej, wynajem nieużytkowanych części wspólnych),
Obsługa księgowa
 • prowadzenie ewidencji kosztów i przychodów zgodnie z obowiązującymi przepisami,
 • prowadzenie, przechowywanie i archiwizowanie dokumentacji księgowej,
 • przygotowywanie projektów, planów finansowo-gospodarczych,
 • przygotowywanie miesięcznych wymiarów opłat zgodnie z podjętymi we wspólnocie uchwałami,
 • dokonywanie okresowych rozliczeń, kosztów mediów dostarczanych do budynku i lokali,
 • sporządzanie rocznych sprawozdań finansowych, 
 • windykacja należności,
 • zastępstwo procesowe na etapach sądowych i egzekucyjnych,
 • pomoc w uzyskiwaniu kredytów remontowych, inwestycyjnych i termomodernizacyjnych,
 • wydawanie zaświadczeń o niezaleganiu do sprzedaży lokali,
 • przygotowywanie i zawieranie ugód w sprawie spłaty zadłużeń,
 • składanie w imieniu wspólnoty deklaracji podatkowych (w tym CIT, deklaracji na gospodarowanie odpadami),
 • realizacja płatności z konta bankowego wspólnoty,
Obsługa prawna
 • analiza dokumentów wspólnoty związana z podstawową jej działalnością (w tym uchwał, umów, petycji),
 • reprezentowanie na zewnątrz przed organami administracji państwowej i samorządowej ( na podstawie udzielonych pełnomocnictw),
 • porady prawne związane z bieżącym administrowaniem nieruchomością wspólną,
 • przygotowywanie i opiniowanie innych zamówionych dokumentów,
 • prowadzenie spraw związanych z egzekwowaniem praw wynikających z rękojmi i gwarancji,
 • porady prawne w przypadkach kierowania spraw na drogę sądową, 
Obsługa techniczna
 • prowadzenie książki obiektu budowlanego,
 • zlecanie okresowych przeglądów i kontroli technicznych nieruchomości,
 • zlecanie serwisu urządzeń,
 • przechowywanie dokumentacji technicznej,
 • zlecanie bieżącej konserwacji,
 • przygotowywanie planów remontowych,
 • kontrola realizacji zleconych prac,
 • pomoc w protokolarnym odbiorze wykonanych prac,
 • pomoc w ustalaniu treści umów na prace budowlane, 
 • pomoc Inspektora Nadzoru przy wyłonieniu wykonawcy i odbioru prac,
 • na zamówienie wykonani kosztorysów i przedmiarów robót budowlanych, 
 • w przypadku zawarcia umowy z zewnętrzną firmą o świadczenie usług pogotowia technicznego - stała współpraca z firmą,
 • zgłaszanie w imieniu wspólnoty awarii do przedsiębiorstw.