Dom nie jest tylko budynkiem, ale najpiękniejszym miejscem na świecie

Istota współwłasności została wyrażona w atr. 195 Kodeksu cywilnego, zgodnie z którym własność tej samej rzeczy może przysługiwać niepodzielnie kilku osobom. Oznacza to, że każdy ze współwłaścicieli jest właścicielem całej rzeczy w posiadanym przez siebie udziale.

Nieruchomościami we współwłasności są m.in.:

 •  budynki, w których jest 3 lub mniej samodzielnych lokali (mieszkalnych lub niemieszkalnych),
 • grunty wspólne będące działkami drogowymi, parkingami, zielenią osiedlową, placami zabaw,
 • osiedla domów jednorodzinnych,
 • nieruchomości lokalowe - np. wielostanowiskowe hale garażowe,
Dla właścicieli nieruchomości co do których zarząd sprawowany jest w oparciu o przepisy dotyczące współwłasności oferujemy usługi administrowania w zakresie jak dla wspólnot mieszkaniowych z zachowaniem wymogów przewidzianych w Kodeksie cywilnym.

Dla osiedli domów jednorodzinnych i właścicieli niezabudowanych działek świadczymy również usługi:

 • rozliczania kosztów mediów (zimnej wody i kanalizacji, energii elektrycznej części wspólnych - np. kosztów oświetlenia terenów zewnętrznych oraz innych występujących na danej nieruchomości),
 • organizacja prac porządkowych i konserwacyjnych (pielęgnacja zieleni, odśnieżanie, remonty nawierzchni dróg i chodników, sieci i wyposażenia technicznego),
 • pomoc w ubezpieczeniu nieruchomości i infrastruktury,
 • reprezentowanie współwłaścicieli przed przedsiębiorstwami, instytucjami i organami państwowymi,
 • przechowywanie dokumentacji technicznej nieruchomości,prowadzenie Książki Obiektu Budowlanego (jeżeli jest wymagana),
 • zlecanie kontroli stanu technicznego nieruchomości, przeglądy p.poż oraz innych wymaganych prawem,
 • pomoc w ustalaniu zasad korzystania z nieruchomości wspólnej,
 • pomoc w egzekwowaniu kosztów utrzymania nieruchomości,
 • przygotowywanie oświadczeń woli dotyczących spraw związanych z gospodarowaniem nieruchomością,
 • reprezentacja w sądzie w przypadkach konieczności uzyskania zgody na realizację prac remontowych oraz uzyskania zastępczego oświadczenia woli.